Cartref

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru Cyf. Yn elusen gofrestredig (Rhif 1121666) gyda swyddfeydd yng Nghaerfyrddin a Llanelli. Rydym yn bartner rhwydwaith i’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr, yr elusen genedlaethol fawr sy’n cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr.

Mae ein gwasanaethau wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion y Gofalwr unigol a’u teulu, gan weithio ochr yn ochr â gwasanaethau cymunedol lleol eraill.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru yn sefydliad gwirfoddol arbenigol sy’n darparu cefnogaeth i Ofalwyr, gan roi amser iddynt fod eu hunain.

Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Sir Gâr

Mae gofalwyr yn dweud bod mynediad at wybodaeth, cymorth ariannol a seibiannau gofal yn hanfodol i’w helpu i reoli effaith gofalu ar eu bywydau.

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol am ddim i Ofalwyr.

Rydym yn cynhyrchu ac yn dosbarthu gwybodaeth i ofalwyr ac yn trefnu digwyddiadau rheolaidd mewn partneriaeth â sefydliadau eraill.

Ariennir y gwasanaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Cyhoeddiad

Grŵp Cymorth Gofalwyr Sir Gâr

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein Grwpiau Cymorth i Ofalwyr wyneb yn wyneb yn ôl ac yn cael eu cynnal yn y canlynol:

Llanelli Bob 3ydd dydd Iau’r mis 1pm-3pm yn Neuadd Lles Dafen, Parc Dafen, Llanelli, SA14 8LR.
Darperir lluniaeth. Rhaid archebu lle ymlaen llaw drwy ffonio neu e-bostio:
Debbie Davies: 07846 610849  /  Debbie.Davies@ctcww.org.uk
neu Rhian Glynn: 07375 257338Rhian.Glynn@ctcww.org.uk

Rhydaman Yn cyfarfod bob 3ydd dydd Mawrth y mis 11am-1pm yn Gateway Elim, Pantyffynnon, Rhydaman, SA18 3HL. Darperir lluniaeth.
Rhaid archebu lle drwy ffonio neu e-bostio Liz Edwards: 07817 676029  /  Liz.Edwards@ctcww.org.uk

Caerfyrddin Yn cwrdd bob dydd Iau 1af y mis 12pm-2pm yng Nghanolfan Magu, Cambrian Place, Heol Sant Ioan, Caerfyrddin, SA31 1QG. Lluniaeth ar gael i’w brynu ar y safle.
Rhaid archebu lleoedd trwy ffonio neu e-bostio Vanessa Buckler: 07971 597290  /  Vanessa.Buckler@ctcww.org.uk

Newidiad enw sefydliadol

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn ail-frandio ac yn newid ein henw elusennol i “Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru” ar y 1af o Ebrill 2021.

 

Gwasanaethau rydyn yn darparu

Gofal
Cartref

Rydyn yn darparu gofal a chefnogaeth i unigolion yn y gymuned, sy’n caniatáu iddynt gadw byw un eu cartrefi

Canolfannau
Dydd

Rydyn yn rhedeg nifer o Ganolfannau Dydd, sy’n caniatáu pobl i gadw mewn cyswllt â’i gilydd tu fewn eu cymunedau

Mae ein Gwasanaethau Dydd ar gau dros dro oherwydd cyfyngiadau COVID-19

Gwasanaeth Gwybodaeth
i Ofalwyr

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn darparu gwybodaeth a chyngor i ofalwyr dros Sir Gaerfyrddin

Cefnogaeth i
Ofalwyr Ifanc

Rydyn yn rhedeg prosiectau i Ofalwyr Ifanc (16-25) a Gofalwyr Blynyddoedd Addysgol (5-18)
yn Sir Gaerfyrddin

Cyngor Budd-daliadau Lles CATCHUP

Mae gwasanaeth Cyngor Budd-daliadau Lles CATCHUP yn darparu cyngor budd-daliadau lles i bobl dros Sir Gaerfyrddin

Ar hyn o bryd, oherwydd cyfyngiadau COVID-19, yr ydym yn cynnig apwyntiadau ffôn yn unig

Cynlluniau
Chwarae

Mae gennym glybiau haf, clybiau penwythnos a chlybiau ar ôl ysgol i blant gydag anghenion ychwanegol

Beth rydych chi wedi dweud amdanom ni

The service you offer is great, the staff are always friendly and polite.  They always respect the client and their needs.  I would definitely recommend Crossroads.

EXCELLENT IN EVERY RESPECT.  The office staff are always helpful and approachable and ready to discuss out situation (e.g. if a visit should have to be cancelled by us at short notice or any reason).

I can only speak highly of every one of the ladies that have been here from Crossroads.  Everyone is very kind and caring.  I’m very grateful to them all for all their support.

Dad enjoys the carers staying in the afternoon.  He has a few favourite ones, you can hear the laughter coming from his bedroom.

I know I can leave my mother in the safe hands of Crossroads staff giving me peace of mind while I am away.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru yn aelod rhwydwaith balch o Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Mae teuluoedd a phobl yn y gymuned wedi adnabod a defnyddio Gofal Croesffyrdd ers blynyddoedd lawer. Rydym yn falch o ddarparu gwybodaeth i ofalwyr am y cymorth sydd ar gael iddynt a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt.

Os hoffech gael cefnogaeth neu gyngor, cysylltwch â:

01267 220 046 – Swyddfa Caerfyrddin

01554 754 957 – Swyddfa Llanelli

07985 972131 – Swyddfa Ceredigion


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277