Clybiau Haf

Clybiau Plant a Phobl Ifanc

Fel yr ydych yn ymwybodol, oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ers Mawrth 2020, nid ydym wedi gallu cynnal y Clybiau yn yr un modd a wnaethom yn flaenorol. Roeddem fodd bynnag wedi llwyddo i gynnal ryw fath o ddarpariaeth yn ystod Haf 2020, yn cynnal clybiau dros bedair wythnos mewn pedwar lleoliad gwahanol. Er mwyn cadw at y cyfyngiadau, rhaid oedd cadw at niferoedd llai o blant a phobl ifanc ym mhob sesiwn, ac felly er mwyn cynnig lle i fwy o blant a phobl ifanc, cynigwyd sesiynau hanner diwrnod i fwy, yn hytrach na diwrnod cyfan i lai. Rydym yn deall nid oedd hyn yn ddelfrydol i anghenion pawb ond roeddem yn teimlo mai hwn oedd y ffordd decaf i ddarparu gymaint o gymorth i deuluoedd a phosibl yn ystod cyfnod mwyaf heriol ein bywydau, hyd yma!

Mae’r cyfyngiadau wedi parhau i’n cyfyngu i gynnal unrhyw glwb – fe wnaethom geisio ein gorau glas i weithio o amgylch y cyfyngiadau, ond fel yr ydych yn ymwybodol, ers mis Medi llynedd, mae’r cyfyngiadau wedi bod mwy llym a’r rhwystrau yn ein herbyn wedi cynyddu.

Yn edrych ymlaen, gobeithiwn weithio a chynllunio, ynghyd ag ysgolion yr Awdurdod Lleol sydd yn ein cytundeb, yn ogystal â’r lleoliadau yr ydym wedi bod yn ffodus i ddefnyddio dros y ddwy flynedd diwethaf.

Yr ydym yn gwrando yn wythnosol i’r datblygiadau diweddaraf ac yn cynllunio ac yn gweithredu yn gyfatebol. Yr ydym yn obeithiol y bydd y Clybiau yn ailgychwyn yn ystod 2021, er efallai ni fyddant yr un clybiau â 2019, ond fe wnânt nhw ailgychwyn ac fe fydd y staff yn edrych ymlaen at groesawu’r plant a’r bobl ifanc i gael hwyl unwaith eto!”

Dyma linc i’r llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru ynglŷn â Gofal Plant a Chlybiau:

https://www.clybiauplantcymru.org/cymraeg/news.asp

Gwiriwch y diweddariad yn aml ynghylch Clybiau 2021/2022

Pam ddylech chi ddewis ein clybiau?

✓ Comisiynwyd gan Dîm Anabledd Plant Cyngor Sir Caerfyrddin a’i ariannu’n rhannol gan gronfeydd elusennol  yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru

✓ Gweithgareddau gan gynnwys Celf a Chrefft, chwarae anniben, chwaraeon, drama, dawns a symud a mwy

✓ Gwerth gwych – £ 8 y sesiwn ar gyfer Clybiau Ar Ôl Ysgol a Dydd Sadwrn, £ 15 y dydd i glybiau gwyliau

✓ Cyfraddau gostyngedig ar gyfer brodyr a chwiorydd ag anableddau

✓ Rydym yn derbyn talebau gofal plant

✓ Wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru

CWESTIYNAU GOFYNNWYD YN RHYDD

Mae gan fy mhlentyn gyflwr iechyd sy’n eu gwneud yn agored i niwed ac mewn mwy o berygl o COVID-19, beth ddylwn i’w wneud?

Dyma’ch penderfyniad i’w wneud, trafodwch ef gyda’r Cydlynydd Darpariaeth y Tu Allan i’r Ysgol. Os oes gennych unrhyw amheuaeth a yw cyflwr iechyd eich plentyn yn golygu y dylent fod yn cysgodi, gofynnwch am gyngor gan eich meddyg teulu

 

Beth ddylwn i’w wneud os oes gan fy mhlentyn symptomau COVID-19?

Ni ddylech anfon eich plentyn i’r clwb o dan unrhyw amgylchiadau:

 • teimlo’n sâl, a oes gennych unrhyw un o’r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu maent wedi profi’n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf
 • yn byw mewn cartref gyda rhywun sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi profi’n bositif i COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf

I gael mwy o wybodaeth ar sut i wneud cais am brawf i chi’ch hun neu i rywun yn eich cartref sydd â symptomau gan gynnwys plant dan 5 oed, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sut y byddwn yn cyfyngu’r risg o haint i’ch plentyn?

Mae asesiadau risg yn cael eu cynnal yn ein holl glybiau cyn yr haf a bydd gennym raglen gynhwysfawr o fesurau ar waith i gyfyngu’r risg i staff a phlant. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Mynedfeydd ac allanfeydd ar wahân
 • Arwyddion clir ar bwysigrwydd golchi dwylo, hylendid a chynnal pellter cymdeithasol
 • Systemau unffordd gyda marciau llawr clir i annog pellhau cymdeithasol
 • Bydd yn rhaid i rieni / plant a phobl ifanc a staff lenwi holiadur iechyd cyn y caniateir iddynt fynd i mewn i adeilad y clwb
 • Llai o blant a phobl ifanc mewn clybiau
 • Mwy o olchi dwylo
 • Sicrhau hylendid anadlol da – hyrwyddo’r ‘dal ef, ei finio, ei ladd’
 • Mwy o lanhau – bydd arwynebau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml yn cael eu glanhau’n rheolaidd yn ystod y dydd a bydd glanhau llawn yn digwydd bob nos
 • Bydd gan bob clwb ei ystafell ynysu ddynodedig ei hun pe bai plentyn neu aelod o staff yn dechrau teimlo’n sâl yn ystod y dydd

Sylwch fod yr holl staff wedi cwblhau hyfforddiant Rheoli Heintiau ac mae gennym bolisi atal a rheoli heintiau cadarn a diweddar (mae copïau ar gael ar gais)

GWEITHIO GYDA’N GILYDD

Mae’r grŵp Gweithio Gyda’n Gilydd yn cyfarfod yn fisol ac yn rhoi cyfle i riant-ofalwyr weithio gyda Thîm Anabledd Plant Cyngor Sir Caerfyrddin i lunio darpariaeth gwasanaeth

Roedd y grŵp hwn yn gyfrifol am gyd-gynhyrchu ein Clybiau Plant a Phobl Ifanc

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mel Griffiths yn mel.griffiths@ctcww.org.uk neu ffoniwch Mel ar  0300 0200 002


Swyddfa Lloeren Caerfyrddin

Lower Ground Floor
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2022 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277