Digwyddiadau

Digwyddiadau

Cyngor Sir Gâr yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael i Ofalwyr gan yr awdurdod lleol a’i bartneriaid i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Mae ffigyrau newydd a gyhoeddwyd ar gyfer Wythnos Gofalwyr (8fed – 14eg o Fehefin 2020) yn dangos bod ffigwr amcan o 4.5 miliwn o bobl yn y DU wedi dod yn Ofalwyr di-dâl, o ganlyniad i bandemig Covid-19.

Mae hyn ar ben y 9.1 miliwn o Ofalwyr di-dâl a oedd eisoes yn gofalu cyn y cychwyniad, gan ddod â’r cyfanswm i 13.6 miliwn.

Mae 2.7 miliwn o fenywod (59%) ac 1.8 miliwn o ddynion (41%) wedi dechrau gofalu am berthnasau sy’n hŷn, yn anabl neu’n byw gyda salwch corfforol neu feddyliol.

Yn nodweddiadol, byddant wedi bod yn cynorthwyo anwyliaid o bell, yn helpu gyda’r siopa bwyd, casglu meddyginiaeth, rheoli arian a rhoi cysur a chefnogaeth emosiynol yn ystod y pandemig.

Bydd rhai wedi ymgymryd â rolau gofalu dwys, gan helpu gyda thasgau megis gofal personol, symud o amgylch y cartref, rhoi meddyginiaeth a pharatoi prydau bwyd.

Mae 2.8 miliwn o bobl (62%), sydd wedi dechrau gofalu ers y cychwyniad, yn ceisio cydbwyso eu gwaith cyflogedig a’u cyfrifoldebau gofalu, gan amlygu’r angen i gefnogi Gofalwyr sy’n gweithio wrth iddynt ddychwelyd i swyddfeydd a safleoedd gwaith.

Mae’r chwe elusen sy’n cefnogi Wythnos Gofalwyr – Carers UK, Age UK, Ymddiriedolaeth Gofalwyr, Cymdeithas Clefyd Niwronau Motor, Oxfam GB a Rethink Mental Illness – yn galw ar Lywodraeth y DU i gydnabod a chodi ymwybyddiaeth o’r rôl mae Gofalwyr di-dâl yn ei chwarae yn ystod y pandemig, ac i sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi drwyddo, a thu hwnt.

Mae Gofalwyr di-dâl (71%) ac oedolion heb gyfrifoldebau gofalu (70%) wedi dweud mai rheoli’r straen a’r cyfrifoldeb o fod yn Ofalwr di-dâl oedd / byddai yr her fwyaf wrth ofalu. Mae teuluoedd dan bwysau enfawr wrth geisio rheoli eu rolau gofalu, ac yn poeni sut y byddant yn ymdopi yn yr wythnosau a’r misoedd i ddod.

Dywedodd Helen Walker, Prif Weithredwr Carers UK, ar ran yr elusennau sy’n cefnogi Wythnos Gofalwyr:

“Ni fu erioed yn bwysicach cydnabod cyfraniad Gofalwyr di-dâl i’n cymdeithas a’u cefnogi nhw’n iawn nag yn ystod y pandemig hwn. Mae 4.5 miliwn o bobl ychwanegol yn gofalu am anwyliaid sy’n sâl, yn hŷn neu’n anabl – dyma dair gwaith nifer gweithlu’r GIG. Mae’n dangos graddfa’r gofal sy’n cael ei ddarparu y tu ôl i ddrysau caeedig, o’r golwg gan amlaf.

“Gofalwyr di-dâl yw hoelion wyth ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol. Ac eto, mae llawer yn dweud eu bod yn teimlo’n anweledig ac yn cael eu hanwybyddu. Mae miloedd yn gofalu rownd y cloc, heb y cymorth ymarferol y byddent yn dibynnu arno fel arfer i gymryd seibiant, tra bo eraill yn wynebu costau’n uwch wrth brynu bwyd a chynnyrch gofal.

“Rhaid i’r Llywodraeth beidio â chymryd Gofalwyr di-dâl yn ganiataol yn ystod yr argyfwng hwn. Rhaid sicrhau y gofelir am eu hiechyd corfforol a meddyliol, ac mae’n hollbwysig bod y Llywodraeth, wrth symud ymlaen o’r pandemig, yn ailadeiladu ein system ofal, fel bod Gofalwyr yn cael eu cynorthwyo a bod teuluoedd yn derbyn y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt i fyw bywydau gwell.”

Mae pôl piniwn o fwy na 4,000 o aelodau’r cyhoedd yn y DU, dros 18 oed, yn dangos bod Gofalwyr di-dâl wedi dod yn fwy gweladwy o fewn cymdeithas ers i’r pandemig gychwyn. Mae yna gydsyniad ymhlith y mwyafrif y dylai Gofalwyr di-dâl dderbyn mwy o gymorth gan y Llywodraeth nag y maen nhw ar hyn o bryd.

  • Dywedodd bron hanner (48%) y cyhoedd nad sydd wedi gofalu erioed eu bod yn fwy ymwybodol o Ofalwyr di-dâl nag oedden nhw cyn y cychwyniad.
  • Nid oedd dros dwy ran o dair (69%) o’r cyhoedd yn credu bod Gofalwyr di-dâl wedi derbyn cymorth gan y Llywodraeth yn ystod yr argyfwng.
  • Roedd tri chwarter (75%) y cyhoedd o’r farn y dylai’r Llywodraeth gynyddu’r cymorth a roddir i Ofalwyr di-dâl: megis gwell cymorth ariannol, yn ogystal â buddsoddi mewn gwasanaethau gofal a chymorth, fel y gall Gofalwyr gymryd seibiant.

 

Darllenwch yr adroddiad llawn yma

Wythnos Gofalwyr yn Sir Gaerfyrddin

Yn ystod Wythnos Gofalwyr 2020, mae Rhwydwaith Gwasanaethau Cymorth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin yn gwahodd gwasanaethau iechyd a gofal, ysgolion, cyflogwyr a busnesau ledled y gymuned, i gydnabod y cyfraniad hanfodol a wneir gan Ofalwyr di-dâl yn Sir Gaerfyrddin.

 

Mae Rhwydwaith Gwasanaethau Cymorth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin yn gynghrair o fudiadau, gan gynnwys y Gymdeithas Strôc, Macmillan a’r Gymdeithas Alzheimer’s, sy’n gweithio gyda Gofalwyr yn Sir Gaerfyrddin. Oherwydd cyfyngiadau COVID-19, mae’r rhwydwaith eleni’n trefnu ymgyrch rithwir, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol.

“Yr Wythnos Gofalwyr hon, mae ein cymuned yn cydnabod cyfraniad Gofalwyr di-dâl yn Sir Gaerfyrddin, drwy gynnal ymgyrch rithwir, gyda’r nod o ddarparu gwybodaeth i Ofalwyr a’u cyfeirio at ffynonellau cymorth.”

– Alison Harries, Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru & Chadeirydd y Rhwydwaith Gwasanaethau Cymorth i Ofalwyr

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i Wythnos Gofalwyr, rydym wedi creu fideos i dynnu sylw at y cyfraniad hanfodol y mae gofalwyr yn ei wneud ac i ddarparu gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael iddynt:

Gofalwyr Henach

Rhieni a Gofalwyr

Gwnaethom hefyd ofyn i ofalwyr rannu eu profiadau o ofalu, dyma eu straeon:

Oedolion Ifanc sy’n Gofalu

Straeon Gofalwyr Henach

Straeon Gofalwyr Dementia

Stori rhiant a gofalwr

Stori Simon

Stori Lynda & Gemma


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277