Gyrfaoedd

Cyfleoedd Gyrfa gyda Ni

Credem mai ein henw da am ragoriaeth mewn gofal, ynghyd â ein hymrwymiad i staff sy'n gosod ni ar wahân o sefydliadau eraill ac sy'n gwneud ni yn lle gwych i weithio

Pam dylech weithio gyda ni:

Staff Cyfeillgar • Amgylchedd Gweithio Croesawgar • Oriau Gweithio Hyblig • Cyfraddau Cyflog Cystadleuol • Hyfforddiant a Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am ddim • Tâl Gwyliau • Oriau dan Gontract • Cyfle i astudio Cymwysterau • Dilyniant Gyrfa o fewn y Cwmni • Cerdyn disgownt NUS • Pensiwn Cyfrannol • Datblygiad Personol Parhaus • Cwnsela a Chefnogaeth Gweithwyr

Swyddi Gwag Cyfredol

Gwelwch isod ein rhestr o swyddi gwag cyfredol

Rydym hefyd yn hysbysebu swyddi gwag ar Indeed.com ac ar ein tudalen Facebook

Cysylltwch gyda ni dros e-bost ar hrenquiries@ctcww.org.uk am ragor o wybodaeth

Swyddog Data a Chyllid

Cyflog: £19,171-£19,945
Termau’r Swydd: Parhaol
Oriau:
37 awr yr wythnos

Lleoliad: Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru, Swyddfa Llanelli

Nodau’r swydd:
• Cefnogi’r Rheolwr Cyllid a chydweithwyr i redeg y sefydliad yn effeithlon.
• Cynorthwyo gyda pharatoi cyfrifiadau cyflog.
• Trosglwyddo a chywasgu data i gronfa ddata systemau syml ar gyfer dogfennaeth gywir a chadw cofnodion.
• Darparu adroddiadau i’r rheolwyr, uwch arweinwyr a hapddalwyr pan fo angen.


Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12yh, ddydd Iau 1af o Orfennaf 2021, gyda chyfweliadau wedi’u cynnal ddydd Iau o Orffennaf 8fed 2021.

Am unrhyw ymholiadau cysylltwch â Erica Watts, Rheolwr Cyllid:

erica.watts@ctcww.org.uk
01554 754957 ext. 124

Gweithiwr Clybiau Plant & Phobl Ifanc

Cyflog: Cyfraddau cyflog cystadleuol yn dechrau ar £ 9.70 yr awr
DBS: Angen DBS gwell gyda Gwiriad Gwahardd Oedolion
Oriau: Amrywiol – Bydd staff yn yr clwb rhwng 9:30yb-4:30yh
Lleoliad: Heol Goffa, Llanelli

Nodau’r swydd:
Cymryd rhan weithredol yn y gwaith o ddarparu darpariaeth chwarae a gofal o ansawdd da ar gyfer plant 5-19 oed a hŷn ag anghenion cymhleth, anabledd dysgu ac awtistiaeth.
• Darparu gweithgareddau ysgogol, gan ymgysylltu â phlant mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
• Bydd hyn yn cynnwys darparu gofal personol a chymdeithasol, gan barchu cyfrinachedd bob amser o fewn fframwaith ‘cyfle cyfartal’.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5yh ddydd Llun 21aif o Mehefin 2021

Am unrhyw ymholiadau e-bostiwch:

mel.griffiths@ctcww.org.uk

Gweithiwr Cymorth Gofalwyr

Rydym yn recriwtio!
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru yn edrych i gyflogi Gweithwyr Cymorth Gofalwr yn ardal Sir Gaerfyrddin a Sir Ceredigion i weithio diwrnodau, nosweithiau, a phenwythnosau. Byddwch yn adrodd i’ch swyddfa agosaf – Llanelli, Caerfyrddin, neu Aberystwyth, a gallwn gynnig amrywiaeth o batrymau shifft ar ein cylchresi.

Beth mae’r rôl hon yn ei olygu?

Byddwch yn ymweld â chleientiaid yn eu cartrefi neu’n eu cynorthwyo i fynd allan yn y gymuned, gan ddarparu gwasanaethau gofal a helpu i gynnal eu lles a’u hannibyniaeth. Bydd angen car arnoch i ymweld â nhw, ond rydyn ni’n ad-dalu teithio dros swm penodol o filltiroedd.

Does gen i ddim profiad yn ofal, oes ots am hynny?

Mae ein Gweithwyr Cymorth Gofalwyr yn mynychu cyfnod sefydlu cynhwysfawr ac yn cysgodi gydag aelodau staff profiadol eraill cyn darparu gofal yn unig, a chefnogir yr holl Weithwyr Cymorth Gofalwyr i gwblhau Lefelau 2 a 3 QCF mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Yr hyn sydd bwysicaf yw os ydych chi’n berson ymroddedig a gofalgar, yna rydyn ni am glywed gennych chi!

Pam gweithio i ni?
Rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar a chroesawgar yn ogystal â;

  • Oriau Gweithio Hyblyg
  • Cyfraddau Cyflog Cystadleuol (£9.30 – £10.30 yn awr)
  • Hyfforddiant a Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am ddim
  • Cyfle i astudio Cymwysterau a Dilyniant Gyrfa o fewn y Cwmni
  • Tâl Gwyliau
  • Pensiwn Cyfrannol
  • Cerdyn disgownt
  • Cwnsela a Chefnogaeth Gweithwyr am ddim

Sut mae gwneud cais?

Isod yw’r Disgrifiad Swydd a Manyleb Person ar gyfer rôl Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr. Gallech lawr-lwytho ffurflen gais a danfon dros e-bost i hrenquiries@ctcww.org.uk

Fel arall, cysylltwch â ni os hoffech chi becyn cais gael ei anfon atoch drwy’r post.


Swyddfa Caerfyrddin

Suite 11, 2nd Floor West
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2021 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277