Pam mae angen Cymorth ar Ofalwyr?

Pam mae angen cymorth ar ofalwyr?

Gofalwyr yw ffynhonnell fwyaf gofal a chymorth ym mhob ardal yn y Deyrnas Unedig. Mae o ddiddordeb i bawb maen nhw’n cael eu cefnogi.

  • Gall cymryd arno rôl meddwl gwynebu bywyd o dlodi, unigedd, rhwystredigaeth, salwch ac iselder.
  • Mae llawer o Ofalwyr yn rhoi’r gorau i incwm, rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol a hawliau pensiwn i fod yn ofalwr.
  • Mae llawer o Ofalwyr yn gweithio tu allan i’r cartref ac yn ceisio jyglo swyddi gyda’i chyfrifoldebau fel Gofalwyr.
  • Mae llawer o Ofalwyr yn brwydro yn unig a ddim yn gwybod mae help ar gael iddynt.

Mae gofalwyr yn dweud mai mynediad i wybodaeth, cefnogaeth ariannol ac egwyl wrth ofalu yn hanfodol i helpu nhw rheoli’r effaith mae gofalu yn gwneud ar ei bywydau. Yn debygol, mae gofalwyr yn brwydro gydag iechyd gwael fel canlyniad o’i rôl gofalu. Er mwyn gofalu’n ddiogel ac i gadw iechyd corfforol a meddylio yn ddiogel, mae angen ar ofalwyr gwybodaeth, cymorth, parch a chydnabyddiaeth wrth y gweithwyr proffesiynol maen nhw mewn cyswllt gyda. Gall cefnogaeth well i’r person maent yn cefnogi gwneud i’r rôl gofalu yn fwy hylaw.

Mae angen cefnogaeth ar ofalwyr i allu jyglo’i rolau gwaith a gofal neu i ddychwelyd i’r gwaith os maen nhw wedi colli cyflogaeth fel canlyniad o ofalu. Ôl-ofal, mae’n bosib bydd gofalwyr eisiau cefnogaeth i ailadeiladu bywyd o’i hunain ac i ail-gysylltu gydag addysg, gwaith neu fywyd cymdeithasol. Mae gan Sir Gaerfyrddin poblogaeth sy’n heneiddio sydd angen mwy o ofal wrth deulu a ffrindiau yn y dyfodol. Mae hyn yn fater sy’n debygol effeithio ar fywyd pawb ar ryw adeg a ddylai fod o bwys i ni gyd.

Asesiad Gofalwyr

Os ydych yn darparu gofal rheolaidd a sylweddol i aelod teuluol, ffrind neu blentyn anabl, gallech ofyn i’r Cyngor Sir am asesiad gofalwyr. Mae hyn yn dibynnu ar neu’n atal i’r person rydych yn gofalu am hefyd gofyn am asesiad cymunedol gofal am ei hanghenion. Bwriad yr asesiad gofalwyr yw darganfod pa help fel gofal amnewid neu egwyl fer sy’n gallu helpu i wneud y rôl gofalu yn fwy hawdd.


Swyddfa Lloeren Caerfyrddin

Lower Ground Floor
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2022 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277