Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Gwefan

Mae’r polisi preifatrwydd yma am y gwefan; Llywodraethir Ymddiriedolaeth Gofalwyr – Croesffyrdd Gorllewin Cymru preifatrwydd o’r defnyddwyr sy’n dewis i’w ddefnyddio. Eglurir sut mae ein gwefan www.carmarthenshirecarers.org.uk yn cydymffurfio gyda’r GDPR  (Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol), y DPA (Deddf Diogelu Data) [cyn gorfodaeth GDPR] a’r PECR (Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig).

Eglurir y polisi yma ardaloedd ar y gwefan yma gall cael effaith ar eich preifatrwydd a manylion personol, sut yr ydym yn prosesu, casglu, rheoli a storio’r manylion yma a sut cedwir atynt eich hawliau o dan y GDPR, DPA a PECR. Hefyd, bydd yn esbonio’r defnydd o cwcis neu feddalwedd, hysbysebu neu nawdd masnachol o drydydd partïon a’r lawrlwytho o unrhyw ddogfennau, ffeiliau neu feddalwedd wedi gwneud ar gael i chi (os o gwbl) ar y gwefan. Darparir esboniadau bellach am dudalennau penodol neu nodweddion ar y tudalen er mwyn i chi deall sut yr ydym, y tudalen yma a drydydd partïon (os unrhyw) yn rhyngweithio gyda chi ac eich cyfrifiadur / dyfais er mwyn ei weini i chi. Darparir ein manylion cyswllt os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Y DPA a GDPR Mai 2018

Rydym ni a’r gwefan yn cydymffurfio i’r DPA (Deddf Diogelu Data 1998) ac eisoes yn cydymffurfio i’r GDPR (Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol) sy’n dod mewn i effaith mis Mai 2018. Byddwn yn diweddaru’r polisi yma yn unol â hynny ar ôl i’r DU cwblhau’r proses allanfa o’r Undeb Ewropeaidd.

Defnydd o gwcis

Defnyddir y gwefan yma cwcis er mwyn gwella profiad y defnyddiwr wrth ymweld â’r gwefan. Fel sy’n ofynnol gan ddeddfwriaeth, lle bo’n berthnasol mae’r gwefan hyn yn defnyddio system rheoli cwci er mwyn caniatáu i’r defnyddiwr rhoi caniatâd penodol neu i wader defnydd o / arbed cwcis ar ei chyfrifiadur / dyfais.

Beth yw cwcis? Ffeiliau bach yw cwcis sy’n cael eu harbed i yriant caled cyfrifiadur y defnyddiwr sy’n tracio, arbed a chadw gwybodaeth o ryngweithiau’r ddefnyddiwr a’i ddefnydd ar y gwefan. Mae hyn yn caniatáu i’r gwefan, trwy ei gweinydd i ddarparu’r defnyddwyr gyda phrofiad wedi’i deilwra o fewn y gwefan.
Mae defnyddwyr yn cael ei hysbysu amdano os maen nhw eisiau gwader y defnydd a’r arbed o gwcis ar y gwefan hwn i yriant caled ei chyfrifiadur dylen nhw gymryd camau ychwanegol o fewn gosodiadau diogelwch ei borwr gwe er mwyn rwystro pob cwci o’r gwefan hyn a’i gwerthwyr gweini allanol neu i ddefnyddio’r system rheoli cwcis os ar gael ar ei hymweliad gyntaf.

Tracio Ymwelwyr Gwefan

Defnyddir y gwefan yma meddalwedd tracio i fonitro ei ymwelwyr er mwyn gwell deall sut maent yn defnyddio hi. Bydd y meddalwedd yma yn arbed cwci i yriant caled eich cyfrifiadur er mwyn tracio a monitro eich dyweddïad a defnydd o’r gwefan, ond na fydd yn storio, arbed neu gasglu unrhyw wybodaeth bersonol.

Hysbysebion a Chysylltiadau Nodeddig

Gall y wefan yma cynnwys cysylltiadau nodedig a hysbysebion. Caiff y rhain fel arfer cael ei ddarparu gan ein partneriaid hysbysebu, sydd efallai ganddynt bolisïau preifatrwydd manwl yn ymwneud yn uniongyrchol i’r hysbysebion maent yn gweini.

Bydd clicio ar unrhyw o’r hysbysebion yma danfon chi i wefan yr hysbyswr trwy raglen atgyfeiriad sy’n gallu defnyddio cwcis a fydd yn tracio’r nifer o atgyfeiriadau wedi’i danfon o’r gwefan yma. Gall hyn cynnwys y cwcis sy’n cael ei arbed ar yriant caled eich cyfrifiadur. Felly, dylai ymwelwyr deall maent yn clicio ar unrhyw gysylltiadau nodedig ar risg ei hunain ac nid ydynt yn gallu bod yn gyfrifol am unrhyw iawndal neu oblygiadau wedi’u hachosi gan ymweld ag unrhyw gysylltiadau allanol.

Lawrlwythiadau a Ffeiliau Cyfryngau

Caiff unrhyw ddogfennau y gellir ei lawrlwytho, ffeiliau neu gyfryngau ar gael ar y gwefan yma ei ddarparu i ddefnyddwyr ar risg ei hunain. Er bod pob rhagofal wedi’i gymryd er mwyn sicrhau dim ond lawrlwythau dilys sydd ar gael, dylai defnyddwyr sicrhau ei dilysrwydd trwy ddefnyddio meddalwedd gwrth firws trydydd parti neu unrhyw gymwysiadau tebyg.
Nid ydynt yn gallu derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ffeiliau y gellir ei lawrlwytho o unrhyw drydydd parti neu wefannau trydydd parti eraill ac rydym yn hysbysu i ddefnyddwyr gwirio eu dilysrwydd trwy ddefnyddio meddalwedd gwrth firws trydydd parti neu unrhyw gymwysiadau tebyg.

Mynediad i’ch gwybodaeth, cywiriad, cais mynediad pwnc SAR

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth rydym yn dal amdanoch. Os rydych eisiau copi o’ch data personol, e-bostiwch Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru wrth ddefnyddio’r wybodaeth gyswllt ar y gwefan hwn.

Rydym eisiau sicrhau mae eich data personol yn gywir ac yn ddiweddar. Mae croeso i chi ofyn i ni wirio / tynnu gwybodaeth rydych yn teimlo sy’n anghywir.

Hoffem i ni wneud chi’n ymwybodol mae gennych yr hawl i gael i anghofio. Os yr ydych eisiau i ni dynnu eich data yna cysylltwch gyda ni trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt ar y gwefan hwn.

Cyswllt a Chyfathrebu Gyda Ni

Mae unrhyw ddefnyddiwr sy eisiau cysylltu gyda ni trwy’r gwefan yma yn gwneud hynny yn ôl disgresiwn ei hunain ac rydych yn darparu unrhyw fanylion personol a gofynnwyd amdano yn ôl risg ei hunain. Mae eich manylion personol yn cael ei gadw’n breifat ac yn cael ei arbed yn gyfrinachol tuag at amser ble nad oes angen y wybodaeth rhagor neu does dim defnydd i’r wybodaeth rhagor.

Ble yr ydym wedi dweud a gwneud chi’n ymwybodol o’r ffaith, a ble yr ydych wedi rhoi eich caniatâd penodol, byddent yn defnyddio eich manylion i ddanfon cynhyrchion/gwybodaeth gwasanaethau i chi trwy system rhestr bostio. Mae hyn yn cael ei wneud o fewn rheoliadau wedi’i henwi yn y polisi uchod.

Sut yr ydym yn Defnyddio eich Gwybodaeth

Bydd sail gyfreithiol bob amser i ein defnydd o’ch data personol, naill ai achos mae’n angenrheidiol ar gyfer ein contract gyda chi, neu oherwydd rydych wedi cydsynio i ein defnydd o’ch data personol (ee. trwy danysgrifio i e-byst), neu oherwydd mae hi o fewn ein diddordebau cyfreithlon. Gallent ddefnyddio eich data personol am y pwrpasau canlynol:

  • Darparu a chynnal eich Cyfrif
  • Personoli a theilwra eich profiad pori ar ein gwefan
  • Cyflenwi ein cynhyrchion/gwasanaethau i chi (Bydd angen eich data personol er mwyn sefydlu contract gyda chi neu sut i gysylltu â chi)
  • Personoli a theilwra ein cynhyrchion neu wasanaethau i chi
  • Ymateb i e-byst, cofnodion ffurflenni cyswllt, negeseuon ffôn wrthoch;
  • Darparu chi gydag e-byst rydych wedi dewis ymuno;
  • Ymchwil marchnata

Mae gennych yr hawl i dynnu nôl eich caniatâd i ni ddefnyddio eich data personol ar unrhyw amser, ac i ofyn i ni ddileu hyn o’n cofnodion.

Rhestr Bostio E-bost a Negesuon Marchnata

Rydym yn gweithredu rhaglen rhestr bostio e-bost, sy’n cael ei ddefnyddio er mwyn hysbysu tanysgrifwyr amdano’r cynhyrchion, gwasanaethau, ac/neu newyddion rydyn yn darparu/cyhoeddi. Gall defnyddwyr tanysgrifio trwy broses ar-lein awtomataidd ble maent wedi rhoi ei chaniatâd penodol. Caiff manylion personol y tanysgrifir ei gasglu, presesu, rheoli, a’i storio yn unol â rheoliadau wedi’i henwi yn y polisi yma. Gall tanysgrifwyr dad-danysgrifio ar unrhyw amser trwy wasanaeth ar-lein awtomatig, ac os nad yw hyn ar gael, dulliau eraill fel y manylir yn droedyn y negeseuon marchnata (neu i dad-danysgrifio o bob rhestr Mailchimp). Mae’r math a chynnwys y negeseuon marchnata mae tanysgrifwyr derbyn, ac os mae’n cynnwys unrhyw cynnwys trydydd parti, wedi’i amlinellu’n glir wrth i’r defnyddiwr tanysgrifio.

Gall negeseuon marchnata trwy e-bost cynnwys goleuadau tracio / cysylltiadau wedi tracio y gellir eu clicio neu dechnolegau tebyg eraill er mwyn tracio actifedd tanysgrifir o fewn negeseuon marchnata e-bost. Ble caiff ei ddefnyddio, gall y negeseuon marchnata yma recordio amrywiaeth o ddata tanysgrifir sy’n ymwneud â dyweddïad, daearyddol, demograffeg ac unrhyw ddata eraill y tanysgrifir sydd wedi ei harbed yn barod.

Dolenni Gwefan Allanol a Thrydydd Partïon

Er ein bod ni ddim ond yn edrych i gynnwys cysylltiadau allanol o ansawdd, diogel a pherthnasol, cynghorir defnyddwyr i fabwysiadu polisi o rybudd cyn clicio ar unrhyw gysylltiadau gwe allanol wedi’i crybwyllo ar ein gwefan. (Mae cysylltiadau allanol yn gysylltiadau testun cliciadwy / baner / llun i wefannau eraill).

URLau byrrach; mae byrhau URLs yn dechneg sy’n cael ei ddefnyddio ar y we er mwyn byrhau URLs (Uniform Resource Locators) i rywbeth sy’n llawer byrrach. Mae’r dechneg hon yn cael ei defnyddio llawer yng nghyfryngau cymdeithasol ac yn edrych yn debyg i hyn (enghraifft: http://bit.ly.zyVUBo). Dylai defnyddwyr fod yn ofalus cyn clicio ar unrhyw URLau byrrach a sicrhau ei ddilysrwydd cyn symud ymlaen.

Ni allent warant neu wirio cynnwys o unrhyw wefan wedi’i gysylltu’n allanol er gwaethaf ein hymdrechion gorau. Dylai defnyddwyr felly sylwi maent yn clicio ar unrhyw gysylltiadau allanol ar risg ei hunain ac nid ydynt yn gallu bod yn gyfrifol am unrhyw iawndal neu oblygiadau wedi’u hachosi gan ymweld ag unrhyw gysylltiadau allanol.

Polisi a Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn mabwysiadu Polisi Cyfryngau Cymdeithasol i sicrhau mae ein busnes a staff yn cynnal eu hunain yn unol â hynny ar lein. Er bod gennym broffiliau swyddogol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, cynghorir defnyddwyr i wirio dilysrwydd o’r proffiliau yma cyn ymgysylltu â neu rannu gwybodaeth gyda’r proffiliau yma. Ni fyddwn byth yn gofyn am gyfrineiriau defnyddwyr neu am fanylion personol ar lwyfannau cyfrangau cymdeithasol. Cynghorir defnyddwyr i ymddwyn yn briodol wrth ymgysylltu ei hunain ar gyfryngau cymdeithasol.

Efallai bydd yna achosion ble bydd ein gwefan yn cynnwys botymau rhannu cymdeithasol, a bydd yn helpu rhannu cynnwys gwefan syth o’n tudalennau gwe i’r llwyfan cyfrwng cymdeithasol priodol. Rydych yn defnyddio’r botymau rhannu cymdeithasol yn ôl eich disgresiwn eich hun ac yn derbyn gall gwneud hynny cyhoeddi cynnwys i’ch porthiant proffil neu dudalen cyfrwng cymdeithasol. Gallech ffeindio gwybodaeth bellach amdano rhai polisïau cyfryngau cymdeithasol a pholisïau defnydd yn yr adran adnoddau isod.

Newidiadau i’m Polisi Preifatrwydd

Gallym newid y ddatganiad polisi preifatrwydd yma ar unrhyw amser. Bydd y newidiadau yma dod i rym ar unwaith. Bydd unrhyw newidiadau rydym yn gwneud i’m polisi preifatrwydd yn cael ei postio ar y tudalen hyn a, le bo’n briodol, wedi’i hysbysu dros e-bost neu trwy hysbysiadau ar ein gwefan.

Adnoddau a Gwybodaeth Bellach

v.1.0 Mai 2018 Wedi Olygu ac Addasu gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru


Swyddfa Lloeren Caerfyrddin

Lower Ground Floor
Ty Myrddin, Old Station Rd
Swyddfa Caerfyrddin
SA31 1LP
01267 220046

Swyddfa Llanelli

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Swyddfa Ceredigion

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Rhif elusen gofrestredig 1121666
© 2022 Carers Trust Crossroads West Wales. Cedwir pob hawl.
Edrychwch ar Ein Polisi Preifatrwydd

Carers Trust Crossroads West Wales yn gwmni cyfyngedig trwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr 6199277