Organisational Name Change

ANNOUNCEMENT
CARERS TRUST CROSSROADS SIR GÂR NAME CHANGE

Carers Trust Crossroads Sir Gâr are delighted to announce that we are rebranding and changing our charity name to Carers Trust Crossroads West Wales on the 1st April 2021. The reason for this rebranding is simple: we are currently operating under varying names through mergers and the acquisition of new contracts over several years.  We started out as two separate Crossroads schemes, Crossroads Llanelli/Cwm Gwendraeth and Crossroads Carmarthen/Dinefwr providing regulated care for carers to enable them to have a break from their caring responsibilities and merged in 2007 to form Crossroads Sir Gâr. 

The organisation was awarded the contract to deliver information & outreach support for carers throughout Carmarthenshire in 2014 through the Carers Information Service.  In 2018, we expanded our offer of regulated care to deliver support to carers, we proudly came together with our colleagues from Carers Trust Crossroads North Wales and Credu to form a consortium ‘Gofalwyr Ceredigion Carers’.

We now feel that the time is right to change to a new name that reflects who we are, what we do and our ambition; to support carers of all ages throughout the West Wales region. The support you receive from us will not change at all, the only difference will be our new name, the change to our brand and our registered office will change to:
The Palms Unit 3, 96 Queen Victoria Road, Llanelli, SA15 2TH.
 


If you have any questions regarding this, please email us at 
crossroads@ctcww.org.uk
As from April 1st , please visit our website at: www.ctcww.org.uk 


Thank you in anticipation of your support during this exciting transition for our organisation. 
 

CYHOEDDIAD
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr yn Newid Enw

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn ail-frandio ac yn newid ein henw elusennol i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru ar y 1af o Ebrill 2021. Mae’r rheswm dros yr ail-frandio hwn yn syml: ar hyn o bryd rydym yn gweithredu o dan enwau amrywiol trwy ymuno ac wrth ennill contractau newydd dros sawl blwyddyn.

Dechreuon ni fel dau gynllun Croesffyrdd ar wahân sef Croesffyrdd Llanelli / Cwm Gwendraeth a Chroesffyrdd Caerfyrddin / Dinefwr yn darparu gofal rheoledig i ofalwyr i’w galluogi i gael seibiant o’u cyfrifoldebau gofalu. Ymunodd y ddau gynllun yn 2007 i ffurfio Croesffyrdd Sir Gâr.

Dyfarnwyd y contract i’r sefydliad ddarparu gwybodaeth a chymorth allgymorth i ofalwyr ledled Sir Gaerfyrddin yn 2014 trwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr.

Yn 2018, daethom ynghyd â’n cydweithwyr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gogledd Cymru  a Chredu  i ffurfio consortiwm ‘Gofalwyr Ceredigion Carers’ i ehangu ein cynnig o ofal rheoledig i ddarparu cefnogaeth i ofalwyr.

Rydyn ni nawr yn teimlo bod yr amser yn iawn i newid i enw newydd sy’n adlewyrchu pwy ydyn ni, beth rydyn ni’n ei wneud a’n huchelgais; i gefnogi gofalwyr o bob oed ledled rhanbarth Gorllewin Cymru.

Ni fydd y gefnogaeth a gewch gennym yn newid o gwbl, yr unig wahaniaeth fydd ein henw newydd, y newid i’n brand a’n swyddfa gofrestredig yn newid i:

Uned 3 Y Palms, 96 Ffordd y Frenhines Fictoria, Llanelli, SA15 2TH.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hyn, anfonwch e-bost atom at crossroads@carmarthenshirecarers.org.uk.

O 1af o Ebrill ymlaen ewch i’n gwefan www.ctcww.org.uk

 

Diolch i chi o flaen llaw am eich cefnogaeth yn ystod y cyfnod pontio cyffrous hwn i’n sefydliad.


Carmarthen Satellite Office

Lower Ground Floor
Ty Myrddin, Old Station Rd
Carmarthen Office
SA31 1LP
01267 220046

Llanelli Office

The Palms Unit 3
96 Queen Victoria Road
Llanelli
SA15 2TH
01554 754957

Ceredigion Office

Plas Antaron
Antaron Avenue
Aberystwyth
SY23 1SF
07985 672131

Registered charity No. 1121666
© 2022 Carers Trust Crossroads West Wales. All Rights Reserved.
View Our Privacy Policy

Carers Trust Crossroads West Wales is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 6199277